Regulamin korzystania z naszych usług.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin został sporządzony  na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1983).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – firma ABi TRANS s.c. z siedzibą 75-121 Koszalin, ul. Jasna 2
b) Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w momencie dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera wraz z bagażem z danej miejscowości do miejscowości docelowej.
c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika na podstawie zakupionych i opłaconych biletów.
d) Usługa przewozu – usługa przewozu środkiem transportu na trasie zarezerwowanej przez pasażera.
e) Bilet elektroniczny – dokument uprawniający Pasażera do skorzystania z usługi transportu w ustalonym terminie, o określonych godzinach i za uzgodnioną i opłaconą cenę. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z internetowego systemu sprzedaży biletów.
f) Środek transportu – samochód osobowy, wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi transportu.
g) Internetowy system sprzedaży biletów – system umożliwiający Pasażerowi zarezerwowanie transportu w ustalonym terminie, o określonych godzinach i za uzgodnioną cenę. Wydrukowanie Biletów elektronicznych oraz dokonanie zapłaty za zakupioną usługę przewozu dostępna jest pod adresem internetowym www.abitrans.pl

§2

REZERWACJA PRZEJAZDU I ZAKUP BILETU

 1. Dokonanie rezerwacji miejsca w Internetowym systemie sprzedaży biletów
  na zarezerwowany przejazd oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Bilet na przejazd można również zarezerwować telefonicznie,
  pod nr tel. 791 06 05 05. Takie zamówienie będzie potwierdzone SMS-em
  i oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku rezerwacji telefonicznej płatności za bilet dokonuje się gotówką lub kartą płatniczą (z wyłączeniem karty American Express) u kierowcy, przed rozpoczęciem podróży. Kierowca ma obowiązek wydania dokumentu Pasażerowi, potwierdzającego przejazd.
 3. Osoby dochodzące bez złożonej uprzednio rezerwacji mają możliwość dokonania płatności u kierowcy gotówką lub kartą płatniczą (z wyłączeniem karty American Express) – w przypadku, gdy kierowca udzieli informacji
  o wolnym miejscu w pojeździe.

§3

OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie osób.
 2. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie, szczególnie Pasażer będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostanie usunięty ze środka transportu.
 3. Zagrożenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest stwierdzane w sposób uznaniowy przez Kierowcę, będącym reprezentantem właścicieli.
 4. Zagrożenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 może zostać również stwierdzone przez innych pracowników upoważnionych przez właścicieli lub przez nich samych. Przez właścicieli rozumie się wprost właścicieli firmy ABi TRANS s.c.
 5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony ze względu
  na wymogi bezpieczeństwa.
  a.) Dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci-młodzież pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie na podstawie ważnego biletu oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności Kierowcy lub pracownika biura i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w busie lub samochodzie osobowym.
  b.) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  6. Pasażer ma obowiązek:
  – spełnić wymagania związane z podróżą stawiane przez Przewoźnika;
  – posiadać aktualny dokument tożsamości;
  – zapinania pasów w środku transportu;
  – stosowania się do poleceń Kierowcy.
  7. W środku transportu nie wolno Pasażerom spożywać alkoholu, zażywać środków odurzających i palić tytoniu, w tym również papierosów elektronicznych.

§4

ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Podróżny ma prawo do zmiany terminu rezerwacji przejazdu lub odstąpienia od przejazdu przed rozpoczęciem podróży.
 2. Zmiana rezerwacji transportu dotyczyć może terminu przejazdu jak
  i przewożonego bagażu.
 3. Jeżeli zmiana rezerwacji wiąże się z dodatkową opłatą, Pasażer jest zobowiązany do jej uiszczenia w biurze firmy lub bezpośrednio u kierowcy.
  W przypadku braku uiszczenia dopłaty, rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 4. Jeżeli Pasażer anuluje rezerwację, otrzymuje zwrot opłaty za rezerwację, pomniejszoną o kwotę manipulacyjną (opłaty bankowe).
 5. Zwrot opłaty na podstawie §4 ust. 4 następuje w pełnej wysokości pod warunkiem, że rezerwacja została anulowana co najmniej na 48 godzin przed terminem realizacji transferu. Natomiast zwrot opłaty w wysokości 50% kwoty biletu przysługuje na 24 godziny przed terminem realizacji transferu.
  W przypadku anulowania rezerwacji, w okresie krótszym niż 24 godziny przed terminem transferu, która jest anulowana, wniesiona opłata od rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 6. Wszelkie zmiany rezerwacji bądź odstąpienie od rezerwacji, wymaga formy zgłoszenia elektronicznego na adres skrzynki pocztowej firmy ABiTRANS s.c., tj. kontakt@abitrans.pl ze skrzynki pocztowej, która została użyta do złożenia rezerwacji wraz z jej danymi.

§5

ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU

 1. Przewoźnik może odstąpić od przewozu, jeżeli okoliczności sprawią,
  że nie można było zapobiec, ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).
 2. Przewoźnik może odstąpić od przewozu, jeżeli Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego Pasażer, Klient nie zgłosił wcześniej, tzn. przy dokonywaniu rezerwacji (typu narty, rower, instrumenty muzyczne o dużych gabarytach).

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 1. Za rzeczy, które są przewożone przez Podróżnego, Przewoźnik  ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 2. Przewoźnik odpowiada za przewożone rzeczy przez Pasażera, jak za przesyłkę, jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru w miejscu, które zostało wskazane przez Przewoźnika.
 3. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie środka transportu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

§7

BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie dwóch sztuk bagażu (jeden podręczny, którego umieszczenie nie stanowi istotnego problemu, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego maksymalna waga jest zgodna
  z regulaminową wagą bagażu linii lotniczej obsługującej lot Klienta).
 2. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.
 3. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie, Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu.
 4. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach, które przeznaczone
  są do siedzenia.
 5. Pasażer ma obowiązek oznaczenia swojego bagażu, który oddaje do luku bagażowego, w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 6. Bagaż winien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca,
  w którym podróż zostanie zakończona.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pasażerów w busie.

§8

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Ważna, to znaczy, opłacona rezerwacja jest jedynym dokumentem uprawniającym do ważnego przejazdu.
 2. Dopuszcza się opłatę rezerwacji bezpośrednio u Kierowcy gotówką lub kartą płatniczą (z wyłączeniem karty American Express).

§9

REKLAMACJA

 1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@abitrans.pl lub listownie na adres Przewoźnika.
 2. W zakresie usługi przewozowej Przewoźnik udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 3. W przypadku braków formalnych Przewoźnik wzywa reklamującego, aby ten usunął je w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem,
  że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych, w szczególności takie jak:
  – wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu środkiem transportu;
  – wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne lub inne;
  – zastosowanie się do żądań policji;
  – śmierć lub wypadek na drodze;
  – akty wandalizmu i terroru;
  – zamkniecie drogi, objazdy, wzmożone natężenie ruchu (zator drogowy);
  – inne okoliczności niezależne od Przewoźnika.

  §10

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przewóz zwierząt dozwolony wyłącznie w klatkach, obejmuje to zwierzęta nie przekraczające wagi 15 kg. Wyjątek stanową psy przewodnicy.
 2. W przypadku zabrudzenia środka transportu może być pobrana opłata 200 PLN.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 15.07.2018 r.
 4. Droga przewozu ustalana jest przez Przewoźnika.
 5. Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygane mogą być przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Przewoźnika.
 6. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów środkami transportu wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Przewoźnika lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, jakie regulują przedmiot usług Przewoźnika, a następnie Kodeks Cywilny.
 8. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Pasażera zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Spółka cywilna ABiTRANS s.c. jest administratorem danych osobowych. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Pasażer wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Pasażera z Przewoźnikiem.
 9. Przewoźnik gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Podróżnego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Podróżny wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Przewoźnik zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 10. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym. Akceptując niniejszy Regulamin Podróżny wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Pasażerowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Podróżnego jest dobrowolne.
 11. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną od abitrans.pl informacji o nowościach, promocjach oraz na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez abitrans.pl

121


Strona główna