REGULAMIN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin został sporządzony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.8).

2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – firma ABi TRANS s.c. z siedzibą 75-200 Koszalin, ul. Jasna 2a.
b) Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w momencie dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera wraz z bagażem z danej miejscowości do miejscowości docelowej.
c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika na podstawie zakupionych i opłaconych biletów.

d) Usługa przewozu – usługa przewozu środkiem transportu na trasie zarezerwowanej przez pasażera.
e) Bilet elektroniczny – dokument uprawniający Pasażera do skorzystania z usługi transportu w ustalonym terminie, o określonych godzinach i za uzgodnioną i opłaconą cenę. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z internetowego systemu sprzedaży biletów.
f) Środek transportu – samochód osobowy, wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi transportu.
g) Internetowy system sprzedaży biletów – system umożliwiający Pasażerowi zarezerwowanie transportu w ustalonym terminie, o określonych godzinach i za uzgodnioną cenę. Wydrukowanie Biletów elektronicznych oraz dokonanie zapłaty za zakupioną usługę przewozu dostępna jest pod adresem internetowym www.abitrans.pl przy współpracy z
Voyager.com Sp. z o.o. przy czym ABi TRANS s.c. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie systemu automatycznej sprzedaży biletów.

 

§2

REZERWACJA PRZEJAZDU I ZAKUP BILETU

 

1. Dokonanie rezerwacji miejsca w Internetowym systemie sprzedaży biletów na zarezerwowany przejazd oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Bilet na przejazd można również zarezerwować telefonicznie lub pod nr tel. 791 06 05 05. Takie zamówienie będzie potwierdzone SMS-em i oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku rezerwacji telefonicznej, płatności za bilet dokonuje się gotówką lub kartą płatniczą (z wyłączeniem karty American Express) u kierowcy, przed rozpoczęciem podróży. Kierowca ma obowiązek wydania dokumentu Pasażerowi, potwierdzającego przejazd.

3. Osoby dochodzące bez złożonej uprzednio rezerwacji mają możliwość dokonania płatności u kierowcy gotówką lub kartą płatniczą (z wyłączeniem karty American Express) – w przypadku, gdy kierowca udzieli informacji, o wolnym miejscu w pojeździe.

4. Pakiet biały:

 • 1. Brak możliwości zmian na bilecie

 • 2. rezygnacja za potrąceniem 100% ceny biletu

 • 3. 1 sztuka dużego bagażu

 • 4. 1 sztuka bagażu podręcznego

 • 5. W przypadku opóźnienia lądowania, bilet jest ważny na następny przejazd busa, w którym są wolne miejsca

5. Pakiet Srebrny:

 • 1. Możliwość dokonania jednej zmiany na bilecie do 24h przed odjazdem busa(data/godzina/nazwisko)

 • 2. Bezpłatna rezygnacja z biletu do 24h przed odjazdem busa

 • 3. 1 sztuka bagażu dużego

 • 4. 1 sztuka bagażu podręcznego

 • 5. W przypadku opóźnienia lądowania, bilet jest ważny na następny przejazd busa, w którym są wolne miejsca

Cena Pakietu białego bez zmian.

Cena Pakietu srebrnego wzrasta o 10 złotych

Dopłata za:

Wózek – 5 złotych

Dodatkowy bagaż (duży) 5 złotych

 

§3

OBOWIĄZKI PASAŻERA

 

1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie osób.

2. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

 • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

 • nie przestrzega niniejszego Regulaminu;

 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.

3. Zagrożenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest stwierdzane w sposób uznaniowy przez Kierowcę, lub inną osobę upoważnioną przez Przewoźnika.

4. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony ze względu na wymogi bezpieczeństwa.

 • Dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • Dzieci-młodzież pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie na podstawie ważnego biletu oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności Kierowcy lub pracownika biura i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w busie lub samochodzie osobowym.          
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

6. Pasażer ma obowiązek:

 • spełnić wymagania związane z podróżą stawiane przez Przewoźnika;
 • posiadać aktualny dokument tożsamości;
 • zapinania pasów w środku transportu;
 • stosowania się do poleceń Kierowcy.

7. W środku transportu nie wolno Pasażerom spożywać alkoholu, zażywać środków odurzających i palić tytoniu, w tym również papierosów elektronicznych.

 

§4

ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Pasażer ma prawo do zmiany terminu rezerwacji przejazdu lub odstąpienia od przejazdu. Warunki zmiany terminu lub odstąpienia od przejazdu zawarte są w § 4 pkt 3 regulaminu.

2. Zmiana rezerwacji dotyczyć może terminu przejazdu jak i przewożonego bagażu.

3. Warunki zmiany terminu lub odstąpienia od przejazdu:

  3.1. zwrot opłaty następuje w pełnej wysokości (pomniejszony o kwotę manipulacyjną -opłata bankowa) pod warunkiem, że rezerwacja zostanie anulowana powyżej 48 godz. przed realizacją transferu.

  3.2. zwrot opłaty następuje w wysokości 50% ceny biletu (pomniejszony o kwotę manipulacyjną - opłata bankowa) pod warunkiem, że rezerwacja zostanie anulowana między24 a 48 godz. przed realizacją transferu.

  3.3. w przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godz. przed realizacją transferu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

  3.4. zmiana terminu przejazdu , zgłoszona powyżej 48 godz. przed realizacją transferu podlega opłacie w wysokości 20% ceny biletu, pasażer zobowiązany jest do jej uiszczenia w biurze firmy lub przelewem na konto firmy, w przypadku braku uiszczenia opłaty, rezerwacja jest automatycznie anulowana.

  3.5. zmiana terminu przejazdu , zgłoszona między 24 a 48 godz. przed realizacją transferu podlega opłacie w wysokości 30% ceny biletu, pasażer zobowiązany jest do jej uiszczenia w biurze firmy lub przelewem na konto firmy, w przypadku braku uiszczenia opłaty, rezerwacja jest automatycznie anulowana.

  3.6. nie ma możliwości zmiany terminu przejazdu zgłoszonego w czasie krótszym niż 24godz. przed realizacją transferu.

4. Wszelkie zmiany rezerwacji lub odstąpienie od rezerwacji wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres skrzynki pocztowej firmy t.j kontakt@abitrans.pl

 

§5

ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU

 

1. Przewoźnik może odstąpić od przewozu, jeżeli okoliczności sprawią, że nie można było zapobiec, ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).

2. Przewoźnik może odstąpić od przewozu, jeżeli Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego Pasażer, Klient nie zgłosił wcześniej, tzn. przy dokonywaniu rezerwacji (typu narty, rower, instrumenty muzyczne o dużych gabarytach).

3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin transferów z lotniska i na lotniska.

4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odwołania transportu bez podania przyczyny minimum 24h przed planowanym odjazdem. Klient w tej sytuacji ma prawo do zwrotu 100% wartości biletu.

5. Przewoźnik może odstąpić od przewozu w przypadku braku obecności Klienta o określonej godzinie transferu przy jednoczesnym braku kontaktu e-mailowego/telefonicznego z Klientem.

 

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 

1. Za rzeczy, które są przewożone przez Podróżnego, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

2. Przewoźnik odpowiada za przewożone rzeczy przez Pasażera, jak za przesyłkę, jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru w miejscu, które zostało wskazane przez Przewoźnika.

3. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie środka transportu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

 

§7

BAGAŻ

 

1. Pasażer ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie dwóch sztuk bagażu (jeden podręczny, którego umieszczenie nie stanowi istotnego problemu, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego maksymalna waga jest zgodna z regulaminową wagą bagażu linii lotniczej obsługującej lot Klienta).

2. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.

3. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie, Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu.

4. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach, które przeznaczone są do siedzenia.

5. Pasażer ma obowiązek oznaczenia swojego bagażu, który oddaje do luku bagażowego, w sposób umożliwiający jego identyfikację.

6. Bagaż winien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym podróż zostanie zakończona.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pasażerów w busie.

 

§8

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 

1. Ważna, to znaczy, opłacona rezerwacja jest jedynym dokumentem uprawniającym do ważnego przejazdu.

2. Dopuszcza się opłatę rezerwacji bezpośrednio u Kierowcy gotówką lub kartą płatniczą (z wyłączeniem karty American Express).

 

§9

REKLAMACJA

 

1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej reklamacje@abitrans.pl lub listownie na adres Przewoźnika.

2. W zakresie usługi przewozowej Przewoźnik udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

3. W przypadku braków formalnych Przewoźnik wzywa reklamującego, aby ten usunął je w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych, w szczególności takie jak:

 • wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu środkiem transportu;
 • wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne lub inne;
 • zastosowanie się do żądań policji;
 • śmierć lub wypadek na drodze;
 • akty wandalizmu i terroru;
 • zamkniecie drogi, objazdy, wzmożone natężenie ruchu (zator drogowy);
 • inne okoliczności niezależne od Przewoźnika.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przewóz zwierząt dozwolony wyłącznie w klatkach, obejmuje to zwierzęta nie przekraczające wagi 15 kg. Wyjątek stanową psy przewodnicy.

2. W przypadku zabrudzenia środka transportu może być pobrana opłata 200 PLN.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 01.09.2023 r.

4. Droga przewozu ustalana jest przez Przewoźnika.

5. Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygane mogą być przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Przewoźnika.

6. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów środkami transportu wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Przewoźnika lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, jakie regulują przedmiot usług Przewoźnika, a następnie Kodeks Cywilny.

8. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Pasażera zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Spółka cywilna ABi TRANS s.c. jest administratorem danych osobowych. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Pasażer wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Pasażera z Przewoźnikiem.

9. Przewoźnik gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Podróżnego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Podróżny wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Przewoźnik zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

10. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym. Akceptując niniejszy Regulamin Podróżny wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Pasażerowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Podróżnego jest dobrowolne.

11. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną od abitrans.pl informacji o nowościach, promocjach oraz na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez abitrans.pl